Retro Trip

Voorwaarden Retro arrangement

Voorwaarden Retro arrangement 

Versie 27 augustus 2020 

Reservering 

 • De reservering is definitief nadat de huurder een bevestiging per mail heeft ontvangen van Retrotrip en ontvangst van de vereiste betaling conform het boekingsformulier. Door middel van deze betaling verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Retrotrip en daarvan een exemplaar te hebben ingezien al dan niet te hebben gedownload via de website Retrotrip.nl. 
   
 • De camper staat ter beschikking op de afgesproken plaats en tijd en dient door de huurder op de laatste dag van het arrangement op de afgesproken tijd en plaats te worden teruggebracht. 
   
 • Als de camper later wordt teruggebracht dan overeengekomen dan wordt een extra vergoeding in rekening gebracht van € 50,- per uur. 
   
 • Retrotrip als organiserende partij behoudt zich te alle tijden het recht voor om, zonder opgave van redenen, het arrangement te weigeren.

Eisen 

 • De huurder en een eventuele tweede gemachtigde bestuurder is minimaal 25 jaar en beschikt tenminste vier jaar over een geldig rijbewijs voor de categorie B. 
   
 • De huurder is verplicht de afgesproken arrangementsprijs te voldoen voorafgaand aan de afgesproken gebruiksperiode, binnen de in de bevestigingsbrief aangegeven termijn.

Gebruik 

 • Het arrangement en de bijbehorende Volkswagen Camper is bedoeld voor een comfortabel verblijf voor twee meerderjarige personen. Het meerijden of overnachten van familieleden, vrienden of (on)bekenden in de camper is nadrukkelijk niet toegestaan. 
   
 • Het arrangement is inclusief een route van maximaal 200 kilometer. Het staat de huurder vrij om van deze route af te wijken, echter het maximum aantal vrije kilometers bedraagt 250, tenzij anders overeengekomen. Voor iedere kilometer meer wordt een bedrag van € 0,35 per kilometer in rekening gebracht. 
   
 • Het arrangement is bedoeld om te genieten van landschappelijke routes in Nederland, het gebruik van snelwegen en rijden in het buitenland is derhalve niet toegestaan. 
   
 • Roken in de camper is verboden. 
   
 • De huurder is verplicht de meegegeven instructies op te volgen. 
   
 • Uit overwegingen van veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. 
   
 • Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor zaken als een juist oliepeil, de goede bandenspanning, juiste benzine, etc. 
   
 • De Camper wordt ter beschikking gesteld met een volle benzinetank en dient ook weer met een volle benzinetank, gevuld met de juiste benzine!!, te worden terugbezorgd. De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. 
   
 • De camper wordt door Retrotrip schoongemaakt, maar we verwachten wel dat de camper opgeruimd is en de gebruikte materialen schoon zijn bij inname. Bij bekleding die niet schoon is zullen we een bedrag van 75 euro inhouden op de betaalde borg.

Schade en risico’s 

 • Het verblijf in de camper geschiedt geheel op eigen risico. 
   
 • De camper betreft een voertuig uit 1979 en is derhalve qua verkeersveiligheid niet te vergelijken met de hedendaagse eisen. Zaken als airbags, kreukelzone’s, rembekrachtiger, antiblokkeersysteem (ABS) zijn niet aanwezig. De camper is APK gekeurd en is onderhouden door een professioneel garagebedrijf. Het staat de huurder verder vrij om het voertuig naar eigen inzicht en voor eigen rekening nader te inspecteren. 
   
 • Eventuele aangerichte schade aan de camper, de inventaris of het toebehoren, veroorzaakt door de huurder komt voor rekening van de huurder. 
   
 • Voor schade ten gevolge van een verkeersongeval is een WA verzekering afgesloten. Eventuele cascoschade is voor rekening van Retrotrip. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 1000,=. 
   
 • Retrotrip kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiele schade en of kosten van de huurder en of diens reisgezelschap en of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en of aanrijdingsschade. 
   
 • De noodzakelijke kosten van onderhoud en reparatie, waardoor de camper in de overeengekomen goede conditie verkeert, komen voor rekening van Retrotrip. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, eventuele olie, reparatie banden, boetes, leges, gerechtskosten,etc. zijn voor rekening van de huurder. 
   
 • Bij mechanische gebreken dient de huurder ten alle tijden eerst contact op te nemen met Retrotrip. 
   
 • De gemaakte kosten van het op eigen beweging laten herstellen van defecten en of gebreken of uitvoeren van reparaties leidt niet tot vergoeding. 
   
 • Als er reparatiekosten zijn na overleg met Retrotrip worden de kosten vergoed door Retrotrip in overeenstemming met de overgedragen gespecificeerde nota`s alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen.

Legitimatie

 • Bij aanvang van het arrangement is een dubbele legitimatie verplicht (rijbewijs + paspoort of  identiteitskaart) voor de huurder en de eventuele tweede bestuurder.

Annulering 

 • De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum. 
   
 • Bij annulering is de huurder verschuldigd:
  - tot 4 weken voor aanvang van het arrangement: 50% van de arrangementsprijs 
  - tot 1 dag voor aanvang van het arrangement : 90% van de arrangementsprijs
  - vanaf de aanvangsdatum: 100% van de arrangementsprijs 
   
 • Het eerder terugbrengen van de camper zal nooit een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Kwaliteitsgarantie 

 • Mocht voorafgaand aan het arrangement iets zijn wat niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en/of met de beschrijving van de Camper zoals omschreven op de website Retrotrip.nl dan krijgt de huurder de keuze om af te zien van het arrangement en zal het volledige bedrag worden teruggestort. 
   
 • Mocht zich tijdens het arrangement iets voordoen wat niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken, en niet is te wijten aan een overmachtssituatie, dan vindt na afloop volledige restitutie plaats. 
   
 • Wanneer de camper niet leverbaar is door ontstane schade of defecten wordt het volledige bedrag van de huur en de borgsom teruggestort, maar Retrotrip is niet in staat eventuele andere kosten te dekken.